Kontakt

Dane rejestrowe

Safe­ty Soft Tech Sp. z o. o.
ul. Szcze­ciń­ska 74, 91 – 222 Łódź
KRS : 0000454826, NIP : 947 198 2013, Regon : 101574295

Pobierz aktu­al­ne dane naszej spół­ki bez­po­śred­nio z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go :
www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Biu­ro czyn­ne w dni robo­cze w godzi­nach 8.00 – 16.00.

Kontakt email

biu­ro @ safetysofttech.pl

Kontakt telefoniczny

42 652 03 34 – recep­cja (w dni robo­cze w godzi­nach 8.00 – 16.00)
516 03 06 06 – zgło­sze­nia cało­do­bo­we wypad­ków i kon­tro­li

Formularz kontaktowy
Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza i jego wysła­niu kopia zgło­sze­nia powin­na dotrzeć rów­nież do Cie­bie. Pro­si­my spraw­dzić skrzyn­kę odbior­czą lub fol­der spa­mu. Wia­do­mość powin­na dotrzeć do Cie­bie w cią­gu kli­ku minut.

Obsłu­gu­je­my (ser­wi­su­je­my) fir­my na tere­nie całe­go kra­ju. Jed­nak jeśli myślisz o bhp i loka­li­za­cji Łódź to Safe­ty Soft Tech jest wła­ści­wym part­ne­rem w bhp dla Cie­bie i Two­jej fir­my. Mamy od naszej sie­dzi­by bar­dzo bli­sko do innych miej­sco­wo­ści aglo­me­ra­cji łódz­kiej. Obsłu­gu­je­my wie­lu Klien­tów w loka­li­za­cjach : Zgierz, Kon­stan­ty­nów Łódz­ki, Ozor­ków, Łęczy­ca, Stry­ków, Pabia­ni­ce.

Zapo­znaj się z naszą ofer­tą i skon­tak­tuj się z nami już dziś !