Pomiary natężenia oświetlenia w miejscu pracy

pomiary oświetlenia natężeniePrze­pro­wa­dza­my pomia­ry natę­że­nia i rów­no­mier­no­ści oświe­tle­nia w zakła­dach pra­cy – w pomiesz­cze­niach w któ­rych wyma­ga­ny jest odpo­wied­ni poziom i jakość oświe­tle­nia. Pomia­ry wyko­nu­je­my przy uży­ciu luk­so­mie­rza regu­lar­nie wzor­co­wa­ne­go oraz nad­zo­ro­wa­ne­go zgod­nie z odpo­wied­ni­mi wymo­ga­mi.

Pomia­ry natę­że­nia oświe­tle­nia elek­trycz­ne­go powin­ny być wyko­ny­wa­ne bez udzia­łu świa­tła dzien­ne­go. Ozna­cza to, że jeśli w pomiesz­cze­niu są okna, to albo powin­ny być szczel­nie zasło­nię­te, albo pomia­ry powin­ny być wyko­na­ne w nocy. Pro­si­my rów­nież klien­tów o uzu­peł­nie­nie nie­spraw­ne­go oświe­tle­nia oraz o jego kon­ser­wa­cję w razie potrze­by, aby wyni­ki pomia­rów były jak naj­bar­dziej wia­ry­god­ne.

Po doko­na­niu pomia­rów oświe­tle­nia obli­cza­my współ­czyn­nik rów­no­mier­no­ści oświe­tle­nia w miej­scu pra­cy. Jest on bar­dzo waż­nym czyn­ni­kiem warun­ku­ją­cym stwo­rze­nie wła­ści­we­go kom­for­tu w miej­scu pra­cy.

Pomiary oświetlenia – wymóg prawny

Każ­dy pra­co­daw­ca zgod­nie z § 26 ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Socjal­nej z dnia 26 wrze­śnia 1997 r. w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy powi­nien dosto­so­wać oświe­tle­nie do poszcze­gól­nych sta­no­wisk pra­cy oraz oświe­tle­nie powin­no speł­niać wyma­ga­nia okre­ślo­ne w Pol­skiej Nor­mie – a co za tym idzie, powi­nien prze­pro­wa­dzać pomia­ry natę­że­nia oświe­tle­nia elek­trycz­ne­go na sta­no­wi­skach pra­cy.

Pomiary oświetlenia – metodologia pomiaru

Nor­ma zale­ca pomia­ry co 5 lat. Okre­śla mini­mal­ne natę­że­nie świa­tła sztucz­ne­go na róż­nych sta­no­wi­skach pra­cy i nauki oraz inne para­me­try świa­tła. Pomia­ry powin­ny być wyko­na­ne co roku na tych sta­no­wi­skach pra­cy, na któ­rych poprzed­nie pomia­ry wyka­za­ły, że oświe­tle­nie było nie­wy­star­cza­ją­ce, a tak­że tam, gdzie zmie­nio­no rodzaj źró­dła świa­tła elek­trycz­ne­go. Pomia­ry wyko­nu­je­my w opar­ciu o wytycz­ne zawar­te w nor­mach PN-EN 12464 – 1:2012, PN-EN-12464 – 2:2014 – 05 lub uzna­nio­wo na życze­nie Klien­ta w opar­ciu o wytycz­ne z PN-E-02033:1984 (nor­ma wyco­fa­na).

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę

Co prze­ma­wia za wybra­niem naszej ofer­ty :

  • rze­tel­ność wyko­na­nia pomia­rów,
  • krót­kie ter­mi­ny reali­za­cji,
  • ela­stycz­ność w dosto­so­wa­niu się do potrzeb klien­ta,
  • dobre warun­ki finan­so­we,
  • wia­ry­god­ny sprzęt pomia­ro­wy (nad­zo­ro­wa­ny oraz regu­lar­nie wzor­co­wa­ny, wzor­co­wa­nie wyko­nu­je­my w labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym przez Pol­skie Cen­trum Akre­dy­ta­cji nie rza­dziej niż co dwa lata zgod­nie z wytycz­ny­mi Głów­ne­go Urzę­du Miar, posia­da­my wzor­co­wa­ny kali­bra­tor do nasze­go mier­ni­ka),
  • po prze­ka­za­niu wyni­ków prze­pro­wa­dzo­nych pomia­rów słu­ży­my pomo­cą w ana­li­zie wyni­ków pomia­rów oświe­tle­nia,
  • przy sta­łej obsłu­dze bhp pomia­ry wyko­nu­je­my bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach.

Jak skorzystać z oferty ?

Wystar­czy kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailo­wy z Pań­stwa stro­ny. Naj­szyb­ciej jak to będzie moż­li­we przed­sta­wi­my ofer­tę prze­pro­wa­dze­nia pomia­rów. Zapra­sza­my do zakład­ki z dany­mi kon­tak­to­wy­mi.

Szybki kontakt

Dodat­ko­wo możesz nam wysłać zapy­ta­nie odno­śnie tej usłu­gi wypeł­nia­jąc poniż­szy for­mu­larz :