Pomiar wydatku energetycznego

Wyda­tek ener­ge­tycz­ny jest zagad­nie­niem, gdzie pro­po­nu­je­my sze­ro­kie wspar­cie Pra­co­daw­com i służ­bom bhp. Nasza fir­ma ofe­ru­je pań­stwu w ramach wyko­ny­wa­nych usług pomiar wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go wybra­nych rodza­jów aktyw­no­ści fizycz­nej i czyn­no­ści robo­czych Pań­stwa pra­cow­ni­ków.

Czym jest wydatek energetyczny ?

pomiar wydatku energetycznegoWyda­tek ener­ge­tycz­ny jest głów­nym para­me­trem okre­śla­ją­cym ilość ener­gii wydat­ko­wa­nej przez czło­wie­ka pod­czas wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści robo­czej. Oce­na cięż­ko­ści pra­cy w opar­ciu o zna­jo­mość wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go jest jed­nym z ele­men­tów ana­li­zy ergo­no­micz­nej sta­no­wisk pra­cy. Oce­nę wyni­ków doko­nu­je się w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce akty praw­ne :

  1. Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 28 maja 1996 r. w spra­wie pro­fi­lak­tycz­nych posił­ków i napo­jów.
  2. Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 3 kwiet­nia 2017 r. w spra­wie wyka­zu prac uciąż­li­wych, nie­bez­piecz­nych lub szko­dli­wych dla zdro­wia kobiet w cią­ży i kobiet kar­mią­cych dziec­ko pier­sią.

Uwa­ga!!! Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 wrze­śnia 1996 r. w spra­wie wyka­zu prac wzbro­nio­nych kobie­tom prze­sta­ło obo­wią­zy­wać z dniem 1 maja 2017 roku i w wie­lu miej­scach w inter­ne­cie przy­wo­ły­wa­ne jest jako obo­wią­zu­ją­ce.

Czym wykonujemy pomiar wydatku energetycznego

Pomiar wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go reali­zo­wa­ny jest mier­ni­kiem MWE-1. Jest to prze­no­śny przy­rząd prze­zna­czo­ny do ilo­ścio­wej oce­ny wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go. Na tej pod­sta­wie moż­li­wa jest kla­sy­fi­ka­cja cięż­ko­ści pra­cy fizycz­nej na sta­no­wi­skach pra­cy w zakła­dach prze­my­sło­wych. Mier­nik pod­le­ga nad­zo­ro­wi i posia­da aktu­al­ne świa­dec­two wzor­co­wa­nia.

Zapytaj się o pomiar wydatku energetycznego

Zapra­sza­my do skła­da­nia zapy­tań o wyko­na­nie usłu­gi, pomia­ry wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go wyko­nu­je­my na tere­nie całe­go kra­ju. Pro­si­my o sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub kon­takt tele­fo­nicz­ny.

Dodat­ko­wo wpro­wa­dzi­li­śmy nową usłu­gę pomia­ru siły u pra­cow­ni­ków w związ­ku z wyko­ny­wa­na pra­cą posia­da­my sprzęt pomia­ro­wy wzor­co­wa­ny o zakre­sie pomia­ru do 10 kN (oko­ło 1 t) i dokład­no­ści 2 N.