Outsourcing czyli stały serwis bhp dla Twojej firmy

stały serwis bhp

Pro­wa­dzi­my dzia­ła­nia ser­wi­so­we dla wie­lu firm na tere­nie całe­go kra­ju. Nasi Klien­ci czę­sto decy­du­ją się na sta­łą współ­pra­cę z nami ocze­ku­jąc dobre­go dopa­so­wa­nia usłu­gi pod swo­je potrze­by. Ser­wis zapew­nia­my głów­nie w opar­ciu o nasz zespół kadry posia­da­ją­cy odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje. Tym róż­ni­my się od więk­szo­ści kon­ku­ren­cji, że pra­cu­je­my zespo­ło­wo. Nasze biu­ro jest czyn­ne w każ­dy dzień robo­czy. Zawsze jest ktoś z nasze­go zespo­łu do Two­jej dyspozycji

Standardowy serwis to za mało ?

Każ­dy pro­blem wyma­ga indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia. W wybra­nych przy­pad­kach współ­pra­cu­je­my czę­sto z kadrą dwóch łódz­kich uczel­ni : Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej oraz Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, aby móc sta­wiać czo­ła wyzwa­niom. Jeśli to nie satys­fak­cjo­nu­je nas przy roz­wią­za­niu pro­ble­mów korzy­sta­my z pomo­cy wie­lu innych zewnętrz­nych spe­cja­li­stów np. korzy­sta­my z wie­dzy eks­per­tów Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go.

Doświadczenie

Mimo, że nasza spół­ka dzia­ła orga­ni­za­cyj­nie od 2013 roku, to posia­da­my gro­no Klien­tów z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my od same­go począt­ku dzia­ła­nia spół­ki. Na indy­wi­du­al­nych spo­tka­niach na życze­nie przed­sta­wia­my nasze refe­ren­cje. Już teraz przejdź do zakład­ki kon­takt i zaproś nas na spo­tka­nie. Doło­ży­my wszel­kich sta­rać, aby zapro­po­no­wać Tobie ser­wis szy­ty pod Two­je potrzeby !