Weryfikacja kompetencji operatorów UTB (najczęściej operator wózka jezdniowego)

Jaki powinien być dobry operator UTB ?

operator kompetencje operatorów UTB wózki

Dobry – czy­li jaki ? Odpo­wiedź na to pyta­nie dla Nasze­go zespo­łu jest pro­sta :

  1. Pra­cu­ją­cy bez­piecz­nie – naj­waż­niej­sze.
  2. Pra­wi­dło­wo obsłu­gu­ją­cy urzą­dze­nie trans­por­tu bli­skie­go (naj­czę­ściej wózek jez­dnio­wy).
  3. Zna­ją­cy wymo­gi trans­por­tu wewnątrz­za­kła­do­we­go (ogól­ne i w swo­jej orga­ni­za­cji).
  4. Posia­da­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje odpo­wied­nie do pra­cy danym rodza­jem urzą­dze­nia.
  5. Chęt­ny do dal­sze­go roz­wo­ju w obsza­rze bhp i trans­por­tu wewnątrz­za­kła­do­we­go.

Czy problem dotyczy Twojej organizacji ?

W wie­lu zakła­dach pra­cy docho­dzi czę­sto do wie­lu zda­rzeń poten­cjal­nie wypad­ko­wych z udzia­łem urzą­dzeń trans­por­tu bli­skie­go (UTB). W więk­szo­ści przy­pad­ków doty­czy to wóz­ków jez­dnio­wych pod­le­ga­ją­cych nad­zo­ro­wi Urzę­du Dozo­tu Tech­nicz­ne­go.

Co oferujemy Klientom

Naj­pierw spo­ty­ka­my się z Klien­tem i dia­gno­zu­je­my na spo­tka­niu jego potrze­by. Na pod­sta­wie zebra­nych danych przed­sta­wia­my sto­sow­ną ofer­tę. Pamię­taj ! Dobry ope­ra­tor przy­no­si same korzy­ści w każ­dej orga­ni­za­cji.

Zapraszamy do kontaktu

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt. Spo­ty­ka­my się z klien­tem oraz pro­po­nu­je­my kon­kret­ne roz­wią­za­nia. Przed­sta­wi­my Tobie ofer­tę, któ­ra będzie two­rzo­na pod potrze­by Two­jej orga­ni­za­cji.