Usługa oceny poziomu ryzyka zawodowego

Obowiązek pracodawcy

ocena ryzyka zawodowegoPracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności poprzez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą jej organizację, stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz informowanie i szkolenie pracowników. Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o ryzyku zawodowym, które występuje na ich stanowiskach, oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności te, które dotyczą oceny ryzyka zawodowego.

Usługa – co, gdzie, kiedy?

Niezależnie kto wykona Tobie ocenę poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach w Twojej Firmie należy pamiętać o:

 1. Rzetelności sporządzenia oceny.
 2. Prawidłowości sporządzenia dokumentacji.
 3. Poinformowaniu pracowników o wynikach oceny i jej zawartości w sposób dla nich zrozumiały.
 4. Potwierdzeniu zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego przez Twoich pracowników.
 5. Aktualizacji tego dokumentu w przy wystąpieniu zmian na stanowisku pracy lub upływie określonego czasu.

Jak skorzystać z naszej oferty?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w dowolny sposób i przedstawisz swoje oczekiwania. Przedstawimy Tobie naszą ofertę i w przypadku jej akceptacji uzgodnimy wszystkie niezbędne szczegóły działań. Przejdź do zakładki kontaktowej lub prześlij zapytanie poprzez formularz umieszczony na dole strony.

Twój Cel: dobra ocena ryzyka zawodowego

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Dodatkowymi celami pośrednimi są również: ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania i ograniczania zagrożeń, zapewnienie ciągłej poprawy warunków bhp, spełnienie wymagań prawnych, wykazanie organom nadzoru, że ryzyko zostało oszacowane, środki zapobiegawcze podjęte, a informacja przekazana pracownikom.
Aby móc prawidłowo dokonać oceny ryzyka zawodowego, należy przeanalizować kilka bardzo ważnych aspektów, między innymi: warunki środowiska pracy, zagrożenia, stosowane technologie, materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia. Ocena ryzyka to również uwzględnienie sposobu organizacji pracy, wymagań i kwalifikacji zdrowotnych oraz przeanalizowanie grup pracowniczych (płeć, wiek, osoby niepełnosprawne itp.). Bardzo ważnym elementem jest również głęboka analiza statystyki wypadkowej w danym zakładzie pracy. W trakcie dokonywania oceny ryzyka zawodowego należy przeanalizować i opracować dokumenty takie jak:

 1. Lista stanowisk pracy.
 2. Dokładny opis stanowisk pracy.
 3. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.
 4. Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby.
 5. Wykaz miejsc i stanowisk wymagających opracowania instrukcji.
 6. Dokumentacja maszyn (DTR).
 7. Dokumentacja remontów, napraw, konserwacji maszyn.
 8. Wyniki badań i pomiarów środowiska pracy.
 9. Wykaz materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych.
 10. Karty charakterystyk substancji i preparatów chemicznych.
 11. Wyniki oceny stanu bhp w zakładzie pracy.
 12. Wykaz stosowanych środków ochrony indywidualnej i środków ochrony zbiorowej.
 13. Wykaz dokumentów bhp wewnątrzzakładowych.

Po dokonaniu oceny należy sporządzić kartę oceny ryzyka zawodowego. Sposób jej opracowania nie jest określony w przepisach, leży jedynie w gestii pracodawcy. Powinna składać się z charakterystyki stanowiska pracy i części zasadniczej, czyli analizy zagrożeń na nim występujących. Należy pamiętać, że w karcie oceny ryzyka zawodowego należy zapisywać jedynie środki profilaktyczne, które są stosowane u danego pracodawcy. Bardzo ważny jest również pokazanie pracownikom, jak wysokie jest ryzyko dla konkretnego zagrożenia, jeżeli środki zapobiegawcze nie będą stosowane, i w jak znacznym stopniu ryzyko zagrożenia maleje po ich zastosowaniu.

Prześlij zapytanie

Ocena ryzyka zawodowego może być przeprowadzona pod naszym nadzorem u Ciebie w firmie – prześlij zapytanie już teraz.
Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
 3. Zieliński L., 22 zadania służby bhp. Standardy działania, SIGMA-NOT, Kraków 2009.