Usługa oceny poziomu ryzyka zawodowego

Obowiązek pracodawcy

ocena ryzyka zawodowegoPra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny zapew­nić pra­cow­ni­kom bez­piecz­ne i higie­nicz­ne warun­ki pra­cy, w szcze­gól­no­ści poprzez zapo­bie­ga­nie zagro­że­niom zwią­za­nym z wyko­ny­wa­ną pra­cą, wła­ści­wą jej orga­ni­za­cję, sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej i zbio­ro­wej oraz infor­mo­wa­nie i szko­le­nie pra­cow­ni­ków. Pra­co­daw­ca ma obo­wią­zek infor­mo­wać pra­cow­ni­ków o ryzy­ku zawo­do­wym, któ­re wystę­pu­je na ich sta­no­wi­skach, oraz o zasa­dach ochro­ny przed tymi zagro­że­nia­mi. Pra­co­daw­ca powi­nien kon­sul­to­wać z pra­cow­ni­ka­mi lub ich przed­sta­wi­cie­la­mi wszyst­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem i higie­ną pra­cy, w szcze­gól­no­ści te, któ­re doty­czą oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go.

Usługa – co, gdzie, kiedy ?

Nie­za­leż­nie kto wyko­na Tobie oce­nę pozio­mu ryzy­ka zawo­do­we­go na sta­no­wi­skach w Two­jej Fir­mie nale­ży pamię­tać o :

 1. Rze­tel­no­ści spo­rzą­dze­nia oce­ny.
 2. Pra­wi­dło­wo­ści spo­rzą­dze­nia doku­men­ta­cji.
 3. Poin­for­mo­wa­niu pra­cow­ni­ków o wyni­kach oce­ny i jej zawar­to­ści w spo­sób dla nich zro­zu­mia­ły.
 4. Potwier­dze­niu zapo­zna­nia się z oce­ną ryzy­ka zawo­do­we­go przez Two­ich pra­cow­ni­ków.
 5. Aktu­ali­za­cji tego doku­men­tu w przy wystą­pie­niu zmian na sta­no­wi­sku pra­cy lub upły­wie okre­ślo­ne­go cza­su.

Jak skorzystać z naszej oferty ?

Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami w dowol­ny spo­sób i przed­sta­wisz swo­je ocze­ki­wa­nia. Przed­sta­wi­my Tobie naszą ofer­tę i w przy­pad­ku jej akcep­ta­cji uzgod­ni­my wszyst­kie nie­zbęd­ne szcze­gó­ły dzia­łań. Przejdź do zakład­ki kon­tak­to­wej lub prze­ślij zapy­ta­nie poprzez for­mu­larz umiesz­czo­ny na dole stro­ny.

Twój Cel : dobra ocena ryzyka zawodowego

Pod­sta­wo­wym celem oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go jest zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa w danym zakła­dzie pra­cy. Dodat­ko­wy­mi cela­mi pośred­ni­mi są rów­nież : usta­le­nie prio­ry­te­tów w dzia­ła­niach zmie­rza­ją­cych do eli­mi­no­wa­nia i ogra­ni­cza­nia zagro­żeń, zapew­nie­nie cią­głej popra­wy warun­ków bhp, speł­nie­nie wyma­gań praw­nych, wyka­za­nie orga­nom nad­zo­ru, że ryzy­ko zosta­ło osza­co­wa­ne, środ­ki zapo­bie­gaw­cze pod­ję­te, a infor­ma­cja prze­ka­za­na pra­cow­ni­kom.
Aby móc pra­wi­dło­wo doko­nać oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go, nale­ży prze­ana­li­zo­wać kil­ka bar­dzo waż­nych aspek­tów, mię­dzy inny­mi : warun­ki śro­do­wi­ska pra­cy, zagro­że­nia, sto­so­wa­ne tech­no­lo­gie, mate­ria­ły, urzą­dze­nia, maszy­ny, narzę­dzia. Oce­na ryzy­ka to rów­nież uwzględ­nie­nie spo­so­bu orga­ni­za­cji pra­cy, wyma­gań i kwa­li­fi­ka­cji zdro­wot­nych oraz prze­ana­li­zo­wa­nie grup pra­cow­ni­czych (płeć, wiek, oso­by nie­peł­no­spraw­ne itp.). Bar­dzo waż­nym ele­men­tem jest rów­nież głę­bo­ka ana­li­za sta­ty­sty­ki wypad­ko­wej w danym zakła­dzie pra­cy. W trak­cie doko­ny­wa­nia oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go nale­ży prze­ana­li­zo­wać i opra­co­wać doku­men­ty takie jak :

 1. Lista sta­no­wisk pra­cy.
 2. Dokład­ny opis sta­no­wisk pra­cy.
 3. Wykaz prac szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nych.
 4. Wykaz prac wyko­ny­wa­nych przez co naj­mniej 2 oso­by.
 5. Wykaz miejsc i sta­no­wisk wyma­ga­ją­cych opra­co­wa­nia instruk­cji.
 6. Doku­men­ta­cja maszyn (DTR).
 7. Doku­men­ta­cja remon­tów, napraw, kon­ser­wa­cji maszyn.
 8. Wyni­ki badań i pomia­rów śro­do­wi­ska pra­cy.
 9. Wykaz mate­ria­łów szko­dli­wych lub nie­bez­piecz­nych.
 10. Kar­ty cha­rak­te­ry­styk sub­stan­cji i pre­pa­ra­tów che­micz­nych.
 11. Wyni­ki oce­ny sta­nu bhp w zakła­dzie pra­cy.
 12. Wykaz sto­so­wa­nych środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej i środ­ków ochro­ny zbio­ro­wej.
 13. Wykaz doku­men­tów bhp wewnątrz­za­kła­do­wych.

Po doko­na­niu oce­ny nale­ży spo­rzą­dzić kar­tę oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go. Spo­sób jej opra­co­wa­nia nie jest okre­ślo­ny w prze­pi­sach, leży jedy­nie w gestii pra­co­daw­cy. Powin­na skła­dać się z cha­rak­te­ry­sty­ki sta­no­wi­ska pra­cy i czę­ści zasad­ni­czej, czy­li ana­li­zy zagro­żeń na nim wystę­pu­ją­cych. Nale­ży pamię­tać, że w kar­cie oce­ny ryzy­ka zawo­do­we­go nale­ży zapi­sy­wać jedy­nie środ­ki pro­fi­lak­tycz­ne, któ­re są sto­so­wa­ne u dane­go pra­co­daw­cy. Bar­dzo waż­ny jest rów­nież poka­za­nie pra­cow­ni­kom, jak wyso­kie jest ryzy­ko dla kon­kret­ne­go zagro­że­nia, jeże­li środ­ki zapo­bie­gaw­cze nie będą sto­so­wa­ne, i w jak znacz­nym stop­niu ryzy­ko zagro­że­nia male­je po ich zasto­so­wa­niu.

Prześlij zapytanie

Oce­na ryzy­ka zawo­do­we­go może być prze­pro­wa­dzo­na pod naszym nad­zo­rem u Cie­bie w fir­mie – prze­ślij zapy­ta­nie już teraz.
Bibliografia

 1. Usta­wa z dnia 26 czerw­ca 1974 r. – Kodeks pra­cy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).
 2. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Socjal­nej z dnia 26 wrze­śnia 1997 roku w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
 3. Zie­liń­ski L., 22 zada­nia służ­by bhp. Standar­dy dzia­ła­nia, SIGMA-NOT, Kra­ków 2009.