Najczęściej zadawane pytania…

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania przez osoby, kontaktujące się z naszymi doradcami. Zapraszamy do kontaktu z nami. Systematycznie będziemy uzupełniać niniejszą stronę, oraz nadzorować ją pod względem merytorycznym.
faq bhp pytania
Jeżeli problem, którego rozwiązania szukasz nie jest nigdzie opisany w sposób Ciebie satysfakcjonujący lub nadal nasz wątpliwości co do sposobu jego rozwiązania – to napisz lub zadzwoń do nas. Dołożymy wszelkich starań, aby Tobie pomóc.

Jako cenne źródło informacji w tematyce bhp polecamy strony:

 1. Państwowej Inspekcji Pracy.
 2. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
 3. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pytania – lista

Bhp w magazynie?

podstawowe_wymogi_bhp_na_terenie_magazynuMali pracodawcy zarządzający firmami do 10-20 osób często zadają nam pytanie dotyczące co z bhp w magazynie? Reguluje to przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa ono podstawowe zasady bezpiecznego składowania i magazynowania przedmiotów, materiałów i narzędzi znajdujących się w magazynach na terenie zakładu pracy. Poniżej zostały wymienione główne zasady bhp w magazynie.

Podstawowe reguły

 1. W magazynie należy utrzymywać stały ład i porządek.
 2. Należy oznakować regały i półki, podając ich nośność i określając zawartość.
 3. Przedmioty znajdujące się na regałach należy przechowywać w pojemnikach, pudełkach lub na paletach.
 4. Przedmioty należy układać na regałach, aby ich części nie wystawały poza konstrukcję i nie stwarzały zagrożenia.
 5. Przy składowaniu przedmiotów o ostrych krawędziach należy przyjąć zasadę układania ich na regałach częścią chwytną na zewnątrz.
 6. Przedmioty należy składować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu, uszkodzeniu i nie stwarzały zagrożeń (należy wyeliminować: zbyt wysokie stosy, nierówne układanie, niewłaściwe przechowywanie, w dolnej warstwie stosu należy układać jednostki najcięższe itp.).
 7. Przedmioty na regałach składować według określonego porządku i obowiązujących zasad (seriami, rodzajami, wielkościami itp.), aby można było je łatwo i sprawnie odszukać.
 8. Przedmioty należy układać i składować w taki sposób, aby nie były pomieszane (zużyte z nowymi).
 9. Podczas składowania przedmiotów o dużym ciężarze należy zwracać uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wysokości piętrzenia lub dopuszczalnego obciążenia regałów i stropów.
 10. Należy zabezpieczyć składowane przedmioty przed dostępem osób niepowołanych i nieupoważnionych.
 11. Podczas układania lub zdejmowania przedmiotów na wysokich regałach należy koniecznie korzystać z odpowiedniej drabiny (nieuszkodzonej) lub schodków (sprawnych), tylko jeżeli pracownik posiada aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości.
 12. Przy składowaniu dużej ilości drobnych przedmiotów należy używać pojemników, gwarantujących zabezpieczenie przed rozsypaniem.
 13. Przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak aby zapobiec ich przewróceniu się lub spadnięciu.
 14. Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić: stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań, wiązanie między warstwami, zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.
 15. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy przechowywanym przedmiotem a sufitem (oświetleniem górnym); absolutnie zakazane jest, aby przedmiot (materiał) dotykał do sufitu (oświetlenia).

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

Kodeksowe obowiązki pracownika  w zakresie bhp

obowiazki pracownika w zakresie bhp pracownikaPodstawowe obowiązki pracownika reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy, a w szczególności dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; na podstawie art. 211 kodeksu pracy w szczególności powinien:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 100 KP stanowi, że poza obowiązkami związanymi typowo z bezpieczeństwem i higieną pracy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia.

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu bhp

Obowiązki pracownika muszą być przez niego przestrzegane! Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną. Za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87, paragraf 1, pkt 1–3. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zmianami).
Instrukcje bhp muszą być udostępnione pracownikom przez pracodawcę, do stałego korzystania. Powinny być aktualne oraz dokładnie opisywać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i urządzeń. Obowiązek ten wynika głównie z dwóch zapisów w polskim prawie.instrukcje bhp Pierwszy z nich to art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy który mówi: Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. § 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugim aktem prawnym jest § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 1. Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.
 2. Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
 3. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
 4. Udzielania pierwszej pomocy.

Potrzebujesz opracować instrukcje bhp?

Sporządzamy instrukcje bhp dla naszych klientów. Wystarczy skontaktować się z naszym biurem lub bezpośrednio z doradcą i uzgodnić sposób wykonania usługi. Klienci objęci stałym nadzorem naszej spółki sporządzanie instrukcji mają w cenie usługi (dotyczy to większości form współpracy) - to jest kolejny argument za podjęciem stałej współpracy z nami.

Czym jest polityka bhp w firmie?

polityka bhp w firmiePrawidłowo funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest potrzebnym narzędziem organizacyjnym. Dzięki niemu łatwiejsze jest gromadzenie i analizowanie informacji. Jednym z nieodłącznych elementów sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy jest polityka bhp. To deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określająca ramy działania i cele organizacji dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Tworząc politykę bhp, organizacja powinna uwzględnić cele ogólne i szczegółowe. Przedstawiając w tym dokumencie długoterminowe przedsięwzięcia strategiczne w obszarze bhp, należy również określić podstawowe zasady ich realizacji. Opublikowanie polityki jest sygnałem, że zagadnienia bhp zostały uznane za wartość istotną dla przedsiębiorstwa. Polityka bhp zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 powinna zobowiązywać do:

 1. Zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 2. Dążenia do stałej poprawy warunków bhp.
 3. Spełniania przez dany zakład wymagań prawnych i innych dotyczących bhp.
 4. Ciągłego doskonalenia działań w zakresie bhp.
 5. Zapewniania środków i zasobów do realizacji polityki bhp.
 6. Doskonalenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bhp.

Cele ogólne i formułowane dla nich ogólne plany angażują wyższy i średni szczebel zarządzania. Charakteryzują się projektowanymi wynikami o rocznym lub nawet dłuższym horyzoncie czasowym. Cele te powinny być wyrażone ilościowo. Cele i plany szczegółowe opracowuje kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego; mają one stosunkowo wąski zakres i krótkoterminowy horyzont czasowy.

Bibliografia

Norma PN-N 18001:2004 (link do sklepu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).

opracowanie: ER

W skrócie mamy dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk i obejmuje:
 1. Szkolenie wstępne ogólne – inaczej nazywane instruktażem ogólnym.
 2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – zwane dalej instruktażem stanowiskowym.
Czas trwania instruktażu ogólnego to 3 godziny lekcyjne (po 45 min.) Czas trwania instruktażu stanowiskowego to minimum 8 godzin lekcyjnych dla wszystkich kadr z wyłączeniem kadry administracyjno-biurowej, ponieważ w tym przypadku czas trwania wynosi minimum 2 godziny lekcyjne. Długość szkolenia powinna być uzależniona od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku.

Kto musi odbyć szkolenie wstępne – instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne – instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby, lub pracodawca (który sam wykonuje takie zadania) bądź pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skontaktuj się z nami wykonujemy instruktaże ogólne u nas w siedzibie, lub miejscach wyznaczonych przez Klienta.

Kto musi odbyć szkolenie wstępne stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy?

rodzaje szkoleńWstępne szkolenie stanowiskowe musi odbyć pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynnika szkodliwego dla zdrowia, uciążliwego lub niebezpiecznego. Instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy także w przypadku pracownika przenoszonego na takie stanowisko, jak również ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę. Pracownik, który wykonuje obowiązki zawodowe na kilku stanowiskach, musi odbyć instruktaż na każdym z nich.

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Warunek, jaki musi spełniać wyznaczona osoba, to posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Link do generatora karty szkolenia wstępnego on-line (po wypełnieniu generuje plik PDF).

Szkolenia okresowe

Nie wystarczy przeszkolić pracowników jednorazowo przed rozpoczęciem pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń bhp nakłada na pracodawcę obowiązek cyklicznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac. Mamy różne rodzaje szkoleń okresowych.

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata (z wyłączeniem stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, ponieważ w ich przypadku szkolenie musi się odbyć raz na rok). Kadra kierownicza odbywa szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat. Mamy też pracowników zajmujących stanowiska „inne, nigdzie indziej niesklasyfikowane”. Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaświadczenie wydane przez organizatora kursu.

Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jaka jest dopuszczalna temperatura w pomieszczeniach pracy

temperatura w miejscu pracy

Mikroklimat jest jednym z najważniejszych czynników fizycznych środowiska pracy. Odpowiednia temperatura wpływa w istotnym stopniu na samopoczucie pracowników, a także na jakość ich pracy. Dopuszczalne minimalne temperatury w pomieszczeniach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynoszą one w pomieszczeniach biurowych nie mniej niż 18°C, w pozostałych pomieszczeniach pracy nie mniej niż 14°C. Warunki te muszą być spełnione we wszystkich pomieszczeniach pracy, o ile pozwalają na to względy technologiczne.

Jaka temperatura jest właściwa?

Przepisy nie regulują maksymalnych temperatur, jednak dla zapewnienia jak najlepszego komfortu pracy przyjęło się, że nie powinny one przekraczać 30°C dla pracy biurowej i 28°C dla pracy fizycznej. Optymalne temperatury oscylują w granicach 20-24°C w okresie letnim i 18-22°C w okresie zimowym.

W sytuacjach, gdy praca wykonywana jest na zewnątrz lub gdy względy techniczne nie pozwalają na zapewnienie wymaganych minimalnych temperatur, pracodawca jest zobligowany, aby zapewnić pracownikom odpowiednie ubranie, posiłki regeneracyjne lub dodatkowe przerwy. Dotyczy to pomieszczeń, w których utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub powyżej 25°C. Niezależnie od tego jeżeli praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni przy temperaturze powietrza niższej niż 10°C lub wyższej niż 25°C, pracodawca musi zapewnić pracownikom w trakcie całej zmiany roboczej bezpłatne zimne lub gorące napoje.

Istotnym czynnikiem wpływającym na komfort cieplny jest wydatek energetyczny pracownika. Wzmożony wysiłek fizyczny wpływa na zaburzenia zrównoważonego bilansu cieplnego organizmu (w przypadku mężczyzn wydatek energetyczny w ciągu jednej zmiany wynosi powyżej 1500 kcal, u kobiet powyżej 1000 kcal). W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpłatny posiłek.

Temperatura w pomieszczeniu to nie wszystko

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracy jest utrzymywana między innymi za pomocą rozwiązań technicznych dla danego budynku. Normy dla wentylacji pomieszczeń są określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wentylacja, od której zależy wymiana powietrza, powinna być naturalna (okna) i grawitacyjna lub mechaniczna. Dodatkowo powinna zapewniać wymianę powietrza nie mniejszą niż 20 m3 powietrza w ciągu godziny na jednego zatrudnionego. W sytuacjach, gdy kubatura pomieszczenia jest mniejsza niż 20 m3 na jednego pracownika, wymiana powietrza powinna być nie mniejsza niż 30 m3 świeżego powietrza w ciągu godziny na zatrudnionego.

Zachowanie norm temperatury w pomieszczeniach pracy jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zatrudnionych osób. Gdy w pomieszczeniu pracy utrzymują się zbyt wysokie temperatury, u pracowników może pojawiać się nadmierna potliwość, zaburzenia metabolizmu, nadmierne zmęczenie, a nawet wymioty i utrata przytomności. Jeśli temperatury są zbyt niskie, pracownicy mogą doświadczać zaburzeń koncentracji i sprawności manualnych. Objawy te w bezpośredni sposób wpływają na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Z tego względu pracodawcy, zapewniając bezpieczne środowisko pracy, muszą w szczególności zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, spełniającą normy określone przepisami prawa.

Bibliografia

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.