Outsourcing usług bhp – zalety

Out­so­ur­cing (z ang. out­si­de-reso­ur­ce-using) jest to wydzie­le­nie i prze­ka­za­nie przez fir­mę reali­za­cji pew­nych funk­cji lub zadań innym pod­mio­tom (np. fir­mom zewnętrz­nym). Out­so­ur­cing w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy (bhp) sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny wśród dużych przed­się­biorstw. Pod­sta­wą praw­ną jest usta­wa Kodeks pra­cy, art. 23711 § 2 oraz Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z 2 wrze­śnia 1997 r. w spra­wie służ­by bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy.

Korzyści z powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza macierzystego zakładu

outsourcing bhp lodzPowie­rze­nie zadań służ­by bhp spe­cja­li­stom spo­za macie­rzy­ste­go zakła­du może przy­nieść wie­le korzy­ści, takich jak m.in.:

  1. Uzy­ska­nie dostę­pu do zaso­bów, któ­rych zakład nie posia­da, m.in. plat­for­my e-learning’owej.
  2. Podział ryzy­ka i zapew­nie­nie sta­łej opie­ki spe­cja­li­stów spo­za zakła­du.
  3. Reduk­cja kosz­tów ope­ra­cyj­nych, a tym samym więk­sza kon­tro­la wydat­ków prze­zna­czo­nych w tym wypad­ku na zada­nia służ­by bhp.
  4. Cią­głość dostar­cze­nia usłu­gi.

Oczy­wi­ście zgod­nie z art. 237 Kodek­su pra­cy pra­cow­ni­cy zatrud­nie­ni do peł­nie­nia obo­wiąz­ków służ­by bhp spo­za zakła­du pra­cy muszą speł­niać nie­zbęd­ne wyma­ga­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne oraz ukoń­czyć szko­le­nie w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy dla pra­cow­ni­ków tej służ­by. Nie­zbęd­na jest tak­że wie­dza o zakła­dzie pra­cy, czy­li zna­jo­mość śro­do­wi­ska pra­cy, wystę­pu­ją­cych zagro­żeń, ryzy­ka zawo­do­we­go oraz panu­ją­cych standar­dów. Bez szcze­gó­ło­wej zna­jo­mo­ści przed­się­bior­stwa spe­cja­li­ści bhp spo­za zakła­du pra­cy nie będą w sta­nie nale­ży­cie wyko­ny­wać swo­ich obo­wiąz­ków i prze­ciw­dzia­łać zagro­że­niom ani przy­czy­niać się do kształ­to­wa­nia bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy.

Co obejmuje najczęściej outsourcing ?

Zada­nia, któ­re są powie­rza­ne fir­mom spra­wu­ją­cym opie­kę i wyko­nu­ją­cym zada­nia służ­by bhp w przed­się­bior­stwie, są takie same jak zada­nia służ­by bhp zatrud­nio­nej na sta­łe. Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem w spra­wie służ­by bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy fir­ma zewnętrz­na jest zobli­go­wa­na do wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z tego roz­po­rzą­dze­nia. Przy­słu­gu­ją jej rów­nież te same upraw­nie­nia kon­tro­l­no-dorad­cze co spe­cja­li­stom bhp zatrud­nio­nym na sta­łe w zakła­dzie. Odpo­wie­dzial­ność za stan bez­pie­czeń­stwa nie­zmien­nie leży po stro­nie głów­ne­go pra­co­daw­cy, zaś fir­ma zewnętrz­na spra­wu­ją­ca opie­ką bhp za nie­wy­wią­za­nie się ze swo­ich obo­wiąz­ków może zostać pocią­gnię­ta do odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej bądź też może zostać na nią nało­żo­na kara finan­so­wa, co musi jasno wyni­kać z kon­trak­tu zawar­te­go mię­dzy fir­mą bhp a przed­się­bior­stwem.

Powiązane akty prawne

  1. Usta­wa z dnia 26 czerw­ca 1974 r. Kodeks pra­cy.
  2. Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 2 wrze­śnia 1997 r. w spra­wie służ­by bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy.

Zapraszamy do kontaktu

Nie­za­leż­nie od tego, czy posia­dasz swo­je­go zewnętrz­ne­go spe­cja­li­stę bhp czy nie, zapra­sza­my do kon­tak­tu. Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby przed­sta­wić Tobie korzyst­ną ofer­tę.
Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza i jego wysła­niu kopia zgło­sze­nia powin­na dotrzeć rów­nież do Cie­bie. Pro­si­my spraw­dzić skrzyn­kę odbior­czą lub fol­der spa­mu. Wia­do­mość powin­na dotrzeć do Cie­bie w cią­gu kli­ku minut.