Outsourcing usług bhp – zalety

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) jest to wydzielenie i przekazanie przez firmę realizacji pewnych funkcji lub zadań innym podmiotom (np. firmom zewnętrznym). Outsourcing w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) staje się coraz bardziej popularny wśród dużych przedsiębiorstw. Podstawą prawną jest ustawa Kodeks pracy, art. 23711 § 2 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści z powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza macierzystego zakładu

outsourcing bhp lodzPowierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza macierzystego zakładu może przynieść wiele korzyści, takich jak m.in.:

  1. Uzyskanie dostępu do zasobów, których zakład nie posiada, m.in. platformy e-learning’owej.
  2. Podział ryzyka i zapewnienie stałej opieki specjalistów spoza zakładu.
  3. Redukcja kosztów operacyjnych, a tym samym większa kontrola wydatków przeznaczonych w tym wypadku na zadania służby bhp.
  4. Ciągłość dostarczenia usługi.

Oczywiście zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy pracownicy zatrudnieni do pełnienia obowiązków służby bhp spoza zakładu pracy muszą spełniać niezbędne wymagania kwalifikacyjne oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. Niezbędna jest także wiedza o zakładzie pracy, czyli znajomość środowiska pracy, występujących zagrożeń, ryzyka zawodowego oraz panujących standardów. Bez szczegółowej znajomości przedsiębiorstwa specjaliści bhp spoza zakładu pracy nie będą w stanie należycie wykonywać swoich obowiązków i przeciwdziałać zagrożeniom ani przyczyniać się do kształtowania bezpiecznego środowiska pracy.

Co obejmuje najczęściej outsourcing?

Zadania, które są powierzane firmom sprawującym opiekę i wykonującym zadania służby bhp w przedsiębiorstwie, są takie same jak zadania służby bhp zatrudnionej na stałe. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy firma zewnętrzna jest zobligowana do wykonywania obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Przysługują jej również te same uprawnienia kontrolno-doradcze co specjalistom bhp zatrudnionym na stałe w zakładzie. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa niezmiennie leży po stronie głównego pracodawcy, zaś firma zewnętrzna sprawująca opieką bhp za niewywiązanie się ze swoich obowiązków może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej bądź też może zostać na nią nałożona kara finansowa, co musi jasno wynikać z kontraktu zawartego między firmą bhp a przedsiębiorstwem.

Powiązane akty prawne

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do kontaktu

Niezależnie od tego, czy posiadasz swojego zewnętrznego specjalistę bhp czy nie, zapraszamy do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawić Tobie korzystną ofertę.
Po wypełnieniu formularza i jego wysłaniu kopia zgłoszenia powinna dotrzeć również do Ciebie. Prosimy sprawdzić skrzynkę odbiorczą lub folder spamu. Wiadomość powinna dotrzeć do Ciebie w ciągu kliku minut.