Bezpłatne konsultacje dotyczące bhp dla pracodawców

Dla kogo są przeznaczone konsultacje bhp ?

bezpłatne konsultacje bhp łódźKon­sul­ta­cje zwy­cza­jo­wo są udzie­la­ne w naszej sie­dzi­bie. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej pora­dy dla pra­co­daw­ców doty­czą­cej spraw zwią­za­nych z bhp. Pod­czas spo­tka­nia w ramach bez­płat­nej pora­dy moż­na uzy­skać wspar­cie doty­czą­ce :

Warun­kiem uzy­ska­nia bez­płat­nej pora­dy jest udo­ku­men­to­wa­nie swo­je­go sta­tu­su pra­co­daw­cy (NIP, KRS, doku­ment potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość). Postę­po­wa­nie takie jest spo­wo­do­wa­ne tym, że nie udzie­la­my porad pra­cow­ni­kom — tyl­ko i wyłącz­nie pra­co­daw­com !

Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje zwy­cza­jo­wo trwa­ją do 30 minut. Pod­czas spo­tka­nia po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z kon­sul­tan­tem mogą być poru­sza­ne inne tema­ty niż te, któ­re wymie­nio­ne są powy­żej.

Jak skorzystać z bezpłatnych konsultacji bhp ?

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z bez­płat­nych kon­sul­ta­cji – jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji – pro­szę przejść do zakład­ki kon­takt i w dowol­ny spo­sób umó­wić się na spo­tka­nie. Uwa­ga ilość bez­płat­nych kon­sul­ta­cji dostęp­nych dla pra­co­daw­ców jest ogra­ni­czo­na ilo­ścio­wo. Nie zwle­kaj skon­tak­tuj się z nami już teraz !

Formularz kontaktowy
Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza i jego wysła­niu kopia zgło­sze­nia powin­na dotrzeć rów­nież do Cie­bie. Pro­si­my spraw­dzić skrzyn­kę odbior­czą lub fol­der spa­mu. Wia­do­mość powin­na dotrzeć do Cie­bie w cią­gu kli­ku minut.