Usługa sporządzania dokumentacji powypadkowej

Najpierw zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgło­sze­nie wypad­ku przez pra­cow­ni­ka do dopie­ro począ­tek całe­go postę­po­wa­nia. Usłu­ga ta jest wyko­ny­wa­na przez nas tyl­ko na zle­ce­nie pra­co­daw­cy. Spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję doty­czą­cą wypad­ków przy pra­cy oraz poma­ga­my w zło­że­niu przez pra­co­daw­cę tej doku­men­ta­cji w Zakła­dzie Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (ZUS) – jeśli zacho­dzi taka koniecz­ność. Zaj­mu­je­my się wszyst­ki­mi rodza­ja­mi wypad­ków zwią­za­ny­mi z pro­ce­sem pra­cy. Powo­łu­je­my zespół powy­pad­ko­wy u dane­go pra­co­daw­cy, prze­pro­wa­dza­my postę­po­wa­nie oraz krok po kro­ku spo­rzą­dza­my sto­sow­ną doku­men­ta­cję.

Jak zgłosić ?

Zgło­sze­nia wypad­ku moż­na doko­nać :

Wszyst­kie dane kon­tak­to­we znaj­du­ją się w zakład­ce “kon­takt” na górze stro­ny. Po zgło­sze­niu wypad­ku spi­su­je­my ocze­ki­wa­nia pra­co­daw­cy oraz usta­le­nia w związ­ku z wyko­na­niem usłu­gi. Po e-mailo­wym lub ust­nym potwier­dze­niu warun­ków usłu­gi przy­stę­pu­je­my do reali­za­cji usłu­gi. Usłu­ga taka jest wyko­ny­wa­na­na tere­nie całe­go kra­ju po uzgod­nie­niu zakre­su dzia­łań wyko­na­nych w związ­ku z wypad­kiem przy pra­cy, warun­ków finan­so­wych prze­wi­dy­wa­nych dzia­łań. Spo­rzą­dza­my doku­men­ta­cję powy­pad­ko­wą rów­no­le­gle rów­nież w języ­ku angiel­skim (koszt dodat­ko­wy).

Zgłoszenie wypadku – co jest dla pracodawcy szczególnie ważne !

zgłoszenie wypadku sporządzanie dokumentacji powypadkowejPra­co­daw­ca u któ­re­go zda­rzył się wypa­dek jest zobo­wią­za­ny :

  • zabez­pie­czyć miej­sce wypad­ku,
  • udzie­lić pierw­szej pomo­cy oso­bom poszko­do­wa­nym,
  • pod­jąć dzia­ła­nia eli­mi­nu­ją­ce lub ogra­ni­cza­ją­ce zagro­że­nie,
  • pod­jąć środ­ki zapo­bie­ga­ją­ce zda­rze­niom wypad­ko­wym,
  • usta­lić oko­licz­no­ści i przy­czy­ny wypad­ku,
  • spo­rzą­dzić doku­men­ta­cję powy­pad­ko­wą (w ter­mi­nie 14 dni od chwi­li otrzy­ma­nia infor­ma­cji o wypad­ku).

Podstawowe przepisy związane z wypadkami przy pracy

  1. Usta­wa z dnia 30 paź­dzier­ni­ka 2002 r. o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym z tytu­łu wypad­ków przy pra­cy i cho­rób zawo­do­wych.
  2. Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 1 lip­ca 2009 r. w spra­wie usta­la­nia oko­licz­no­ści i przy­czyn wypad­ków przy pra­cy.
  3. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 7 stycz­nia 2009 r. w spra­wie sta­ty­stycz­nej kar­ty wypad­ku przy pra­cy.

Formularz szybkiego zgłoszenia