Audyty bhp

Audyty wewnętrzne przeprowadzane w Państwa organizacji, polegają na ocenie przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bhp. Audyty są przeprowadzane w oparciu o nasze autorskie listy kontrolne.

Jakie obszary obejmuje audyt?

audyty bhpW trakcie audytu analizie poddawane są przede wszystkim następujące obszary:

 • nadzór i kontrola stanu bhp;
 • szkolenia bhp i kwalifikacyjne do obsługi urządzeń;
 • medycyna pracy;
 • stanowiska i procesy pracy;
 • maszyny i urządzenia techniczne;
 • ryzyko zawodowe;
 • odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej);
 • dokumentacja powypadkowa;
 • czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • transport wewnątrzzakładowy;
 • magazynowanie;
 • wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej;
 • inne obszary uzgodnione ze zleceniodawcą.

Po przeprowadzonym audycie bhp zgodnie z ustaleniami przedstawiamy pisemny raport zawierający opis audytowanych obszarów (w kontekście bhp) w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Dodatkowo możemy przedstawić rekomendowane zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest wskazane w celu poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy.

Audyty bhp – wytyczne

Audyt pod względem zawartości, zawsze jest szczegółowo ustalany ze zleceniodawcą. Opieramy się przy jego przeprowadzaniu o następujące normy lub wytyczne wybranych instytucji:

 1. Normę PN-N-18001.
 2. Normę OHSAS 18001.
 3. Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy do kontaktu. Audyt zewnętrzny pozwala zobaczyć to czego nie widzą członkowie wewnątrz organizacji. Nawet kontrola PIP jest formą audytu.