Audyty bhp

audyty bhpAudy­ty wewnętrz­ne prze­pro­wa­dza­ne w Pań­stwa orga­ni­za­cji, pole­ga­ją na oce­nie prze­strze­ga­nia prze­pi­sów i zasad z zakre­su bhp. Audy­ty są prze­pro­wa­dza­ne w opar­ciu o nasze autor­skie listy kontrolne.

Jakie obszary obejmuje audyt ?

W trak­cie audy­tu ana­li­zie pod­da­wa­ne są przede wszyst­kim nastę­pu­ją­ce obszary :

 • nad­zór i kon­tro­la sta­nu bhp ;
 • szko­le­nia bhp i kwa­li­fi­ka­cyj­ne do obsłu­gi urządzeń ;
 • medy­cy­na pracy ;
 • sta­no­wi­ska i pro­ce­sy pracy ;
 • maszy­ny i urzą­dze­nia techniczne ;
 • ryzy­ko zawodowe ;
 • odzież robo­cza i środ­ki ochro­ny indy­wi­du­al­nej (zbio­ro­wej);
 • doku­men­ta­cja powypadkowa ;
 • czyn­ni­ki szko­dli­we, nie­bez­piecz­ne i uciążliwe ;
 • zaple­cze higieniczno-sanitarne ;
 • trans­port wewnątrzzakładowy ;
 • maga­zy­no­wa­nie ;
 • wybra­ne aspek­ty ochro­ny przeciwpożarowej ;
 • inne obsza­ry uzgod­nio­ne ze zleceniodawcą.

Po prze­pro­wa­dzo­nym audy­cie bhp zgod­nie z usta­le­nia­mi przed­sta­wia­my pisem­ny raport zawie­ra­ją­cy opis audy­to­wa­nych obsza­rów (w kon­tek­ście bhp) w kon­tro­lo­wa­nym przed­się­bior­stwie. Dodat­ko­wo może­my przed­sta­wić reko­men­do­wa­ne zale­ce­nia pokon­trol­ne, któ­rych wpro­wa­dze­nie jest wska­za­ne w celu popra­wy bez­pie­czeń­stwa śro­do­wi­ska pracy.

Audyty bhp — wytyczne

Audyt pod wzglę­dem zawar­to­ści, zawsze jest szcze­gó­ło­wo usta­la­ny ze zle­ce­nio­daw­cą. Opie­ra­my się przy jego prze­pro­wa­dza­niu o nastę­pu­ją­ce nor­my lub wytycz­ne wybra­nych instytucji :

 1. Nor­mę PN-N-18001.
 2. Nor­mę OHSAS 18001.
 3. Wytycz­ne Pań­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy.
 4. Wytycz­ne Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu. Audyt zewnętrz­ny pozwa­la zoba­czyć to cze­go nie widzą człon­ko­wie wewnątrz orga­ni­za­cji. Nawet kon­tro­la PIP jest for­mą audytu.