O nas

opinie o nasPrze­ma­wia za nami doświad­cze­nie nasze­go zespo­łu zbie­ra­ne w bran­ży bhp od 1996 roku, choć spół­ka Safe­ty Soft Tech posta­ła 19 lute­go 2013 roku – zosta­ła wyod­ręb­nio­na z dzia­łu doradz­twa fir­my CEDEGO. Jako głów­ny cel obra­li­śmy sobie pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę firm w zakre­sie bhp. Atu­tem naszym jest to, że jeste­śmy prak­ty­ka­mi w swo­jej dzie­dzi­nie, któ­rzy swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­li i nadal zdo­by­wa­ją współ­pra­cu­jąc zarów­no z mały­mi przed­się­bior­ca­mi jak i kor­po­ra­cja­mi. Ceni­my sobie pro­fe­sjo­na­lizm i wszech­stron­ność. Pra­gnie­my aby reali­za­cja powie­rzo­nych zadań od Klien­ta prze­bie­ga­ła zgod­nie z naj­wyż­szy­mi standar­da­mi dzia­ła­nia, a tak­że była pre­cy­zyj­ne dopa­so­wa­na do poszcze­gól­nych jego potrzeb. Bez­pie­czeń­stwo i higie­na pra­cy nie musi być postrze­ga­ne jako tyl­ko “bhp”.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami.

Przykładowe opinie Naszych Klientów – referencje

Pod­czas spo­tka­nia z Tobą przed­sta­wi­my Ci opi­nie naszych Klien­tów. Poznasz je, aby nie mieć wąt­pli­wo­ści, że może­my rów­nież dla Cie­bie i Two­jej fir­my pra­co­wać i stać się Two­im sta­łym dostaw­cą. Aby uchy­lić rąb­ka tajem­ni­cy zapra­sza­my na inter­ne­to­we stro­ny naszych przy­kła­do­wych Klien­tów, resz­tę infor­ma­cji pra­gnie­my prze­ka­zać Tobie oso­bi­ście :

  1. Info­sys Poland.
  2. Mitie Pol­ska.
  3. Laj­ko­nik Snacks.
  4. Bosch AGD.
  5. Phi­lips Pol­ska.
  6. Gib­son Inno­va­tions Poland.
  7. Sanok Rub­ber Com­pa­ny.
  8. PASS Pol­ska.