Zakres usług

Nasze mot­to :
Powiedz jaki masz pro­blem, a znaj­dzie­my jego opty­mal­ne roz­wią­za­nie.

Naszym klien­tom pro­po­nu­je­my sze­ro­ki wachlarz usług w obsza­rze bhp. Jeśli poni­żej nie zna­la­złeś usłu­gi, któ­rą jesteś zain­te­re­so­wa­ny, to zapra­sza­my do zakład­ki kon­takt – nie zwle­kaj i skon­tak­tuj się z nami – to nic nie kosz­tu­je, a zyskać możesz napraw­dę wie­le !

Najpopularniejsze usługi

bhp usługi łódź zgierz konstantynów pabianicePoni­żej przed­sta­wia­my te usłu­gi, któ­re naj­czę­ściej wyko­nu­je­my dla naszych Klien­tów :

Przykładowe usługi specjalistyczne

Atuty naszej oferty

  • nie jeste­śmy fir­mą jed­no­oso­bo­wą – jeste­śmy zespo­łem !
  • jeste­śmy ubez­pie­cze­ni w zakre­sie OC od pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści usłu­go­wej,
  • nasz zespół jest wie­lo­spe­cja­li­stycz­ny (spe­cja­li­ści bhp, psy­cho­lo­dzy, leka­rze, inspek­to­rzy ochro­ny ppoż, pra­cow­ni­cy dydak­tycz­ni uczel­ni wyż­szych),
  • nasze dzia­ła­nia pro­wa­dzi­my na tere­nie całe­go kra­ju,
  • sta­łym klien­tom ofe­ru­je­my korzyst­ne warun­ki finan­so­we wyko­na­nia usłu­gi oraz jej roz­li­cze­nia,
  • mamy doświad­cze­nie w pra­cy z Klien­tem kor­po­ra­cyj­nym, jak i fir­ma­mi kil­ku­oso­bo­wy­mi.

Nie znalazłeś tego czego szukasz ?

Wypeł­nij for­mu­larz skon­tak­tu­je­my się z Tobą ! Pomo­że­my Tobie roz­wią­zać pro­blem.