Zmiany w wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

bhp kobiet w ciąży i karmiąceW dniu 19 kwiet­nia 2017 roku Rada mini­strów ogło­si­ła Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 3 kwiet­nia 2017 r. w spra­wie wyka­zu prac uciąż­li­wych, nie­bez­piecz­nych lub szko­dli­wych dla zdro­wia kobiet w cią­ży i kobiet kar­mią­cych dziec­ko pier­sią (Dz. U. z 2017 r., poz. 796). Nowe prze­pi­sy w spo­sób dość znacz­ny ule­gły zmia­nie w sto­sun­ku do poprzed­nie­go roz­po­rzą­dze­nia.

Gdzie szukać ?

Nowe roz­po­rzą­dze­nie : Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 3 kwiet­nia 2017 r. w spra­wie wyka­zu prac uciąż­li­wych, nie­bez­piecz­nych lub szko­dli­wych dla zdro­wia kobiet w cią­ży i kobiet kar­mią­cych dziec­ko pier­sią.

Poprzed­nie roz­po­rzą­dze­nie : Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 wrze­śnia 1996 r. w spra­wie wyka­zu prac wzbro­nio­nych kobie­tom (z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi).

Naj­waż­niej­sze zmia­ny, jakie zaszły we wpro­wa­dzo­nym roz­po­rzą­dze­niu doty­czą roz­dzie­le­nia kobiet w cią­ży i kobiet kar­mią­cych. Doszło do wykre­śle­nia poję­cia pra­cy doryw­czej w przy­pad­ku kobiet w cią­ży i pod­nie­sie­nia mak­sy­mal­nych dopusz­czal­nych cię­ża­rów u kobiet kar­mią­cych. Dodat­ko­wo dla oby­dwu grup zosta­ła wpro­wa­dzo­na zmia­na odno­śnie pra­cy w mikro­kli­ma­cie zim­nym i gorą­cym.

Poni­żej zesta­wie­nie zmian, jakie zaszły w porów­na­niu z poprzed­nim roz­po­rzą­dze­niem. W razie koniecz­no­ści może­my wyko­nać pomia­ry wydat­ku ener­ge­tycz­ne­go oraz siły na sta­no­wi­skach Two­ich pra­cow­nic, jeśli masz wąt­pli­wo­ści — pro­si­my o kon­takt.

Dla kobiet w ciąży

było

stan obec­ny

wszyst­kie pra­ce, przy któ­rych naj­wyż­sze war­to­ści obcią­że­nia pra­cą fizycz­ną, mie­rzo­ne wydat­kiem ener­ge­tycz­nym net­to na wyko­na­nie pra­cy, prze­kra­cza­ją 2900 kJ na zmia­nę robo­czą, wszyst­kie pra­ce, przy któ­rych naj­wyż­sze war­to­ści obcią­że­nia pra­cą fizycz­ną, mie­rzo­ne wydat­kiem ener­ge­tycz­nym net­to na wyko­na­nie pra­cy, prze­kra­cza­ją 2900 kJ na zmia­nę robo­czą, a przy pra­cy doryw­czej (wyko­ny­wa­nej do 4 razy na godzi­nę, jeże­li łącz­ny czas wyko­ny­wa­nia takiej pra­cy nie prze­kra­cza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min
1) 3 kg – przy pra­cy sta­łej,

2) 5 kg – przy pra­cy doryw­czej

ręcz­ne pod­no­sze­nie i prze­no­sze­nie przed­mio­tów o masie prze­kra­cza­ją­cej 3 kg
Noż­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (peda­łów, przy­ci­sków itp.), przy któ­rej wyma­ga­ne jest uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

1) 30 N – przy pra­cy sta­łej,

2) 50 N – przy pra­cy doryw­czej (do 4 razy na godzi­nę w cza­sie zmia­ny robo­czej).

noż­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (peda­łów, przy­ci­sków itp.), przy któ­rej jest wyma­ga­ne uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej 30 N ;
Ręcz­ne prze­no­sze­nie pod górę – po pochyl­niach, scho­dach itp., któ­rych mak­sy­mal­ny kąt nachy­le­nia prze­kra­cza 30°, a wyso­kość 5 m – cię­ża­rów o masie prze­kra­cza­ją­cej :

1) 2 kg – przy pra­cy sta­łej,

2) 3,75 kg – przy pra­cy doryw­czej (do 4 razy na godzi­nę w cza­sie zmia­ny robo­czej).

ręcz­ne prze­no­sze­nie pod górę :

a) przed­mio­tów przy pra­cy sta­łej,

b) przed­mio­tów o masie prze­kra­cza­ją­cej 1 kg przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w pkt 1 ;

6) obu­ręcz­ne prze­miesz­cza­nie przed­mio­tów, jeże­li do zapo­cząt­ko­wa­nia ich ruchu jest nie­zbęd­ne uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

a) 30 N – przy pcha­niu,

b) 25 N – przy cią­gnię­ciu ;

Prze­wo­że­nie cię­ża­rów o masie prze­kra­cza­ją­cej :

1) 12,5 kg – przy prze­wo­że­niu na tacz­kach jed­no­ko­ło­wych,

2) 20 kg – przy prze­wo­że­niu na wóz­kach 2, 3 i 4-koło­wych,

3) 75 kg – przy prze­wo­że­niu na wóz­kach po szy­nach.

prze­wo­że­nie ładun­ków na wóz­ku jed­no­ko­ło­wym (tacz­ce) i wóz­ku wie­lo­ko­ło­wym poru­sza­nym ręcz­nie ;
pra­ce w pozy­cji sto­ją­cej łącz­nie ponad 3 godzi­ny w cza­sie zmia­ny robo­czej. pra­ce w pozy­cji sto­ją­cej łącz­nie ponad 3 godzi­ny w cza­sie zmia­ny robo­czej, przy czym czas spę­dzo­ny w pozy­cji sto­ją­cej

nie może jed­no­ra­zo­wo prze­kra­czać 15 minut, po któ­rym to cza­sie powin­na nastą­pić 15-minu­to­wa prze­rwa ;

4) pra­ce przy obsłu­dze moni­to­rów ekra­no­wych – powy­żej 4 godzin na dobę. pra­ce na sta­no­wi­skach z moni­to­ra­mi ekra­no­wy­mi – w łącz­nym cza­sie prze­kra­cza­ją­cym 8 godzin na dobę, przy czym czas spę­dzo­ny przy obsłu­dze moni­to­ra ekra­no­we­go nie może jed­no­ra­zo­wo prze­kra­czać 50 minut, po któ­rym to cza­sie

powin­na nastą­pić co naj­mniej 10-minu­to­wa prze­rwa, wli­cza­na do cza­su pra­cy.

1) pra­ce w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą, jest więk­szy od 1,5,

2) pra­ce w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą, jest mniej­szy od −1,5,

3) pra­ce w śro­do­wi­sku, w któ­rym wystę­pu­ją nagłe zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w zakre­sie prze­kra­cza­ją­cym 15°C.

1) pra­ce wyko­ny­wa­ne w mikro­kli­ma­cie gorą­cym w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą doty­czą­cą tych prac, jest więk­szy od 1,0 ;

2) pra­ce wyko­ny­wa­ne w mikro­kli­ma­cie zim­nym w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą doty­czą­cą tych prac, jest mniej­szy od −1,0 ;

3) pra­ce wyko­ny­wa­ne w śro­do­wi­sku o dużych waha­niach para­me­trów mikro­kli­ma­tu, szcze­gól­nie przy wystę­po­wa­niu nagłych zmian tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w zakre­sie prze­kra­cza­ją­cym 15°C, przy bra­ku moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia co naj­mniej

15-minu­to­wej adap­ta­cji w pomiesz­cze­niu o tem­pe­ra­tu­rze pośred­niej.

2) pra­ce w warun­kach nara­że­nia na hałas infra­dź­wię­ko­wy, któ­re­go :

a) rów­no­waż­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go sko­ry­go­wa­ny cha­rak­te­ry­sty­ką czę­sto­tli­wo­ścio­wą G, odnie­sio­ny do

8-godzin­ne­go dobo­we­go lub prze­cięt­ne­go tygo­dnio­we­go, okre­ślo­ne­go w Kodek­sie pra­cy, wymia­ru cza­su pra­cy

prze­kra­cza war­tość 86 dB,

b) szczy­to­wy nie­sko­ry­go­wa­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go prze­kra­cza war­tość 135 dB,

pra­ce w warun­kach nara­że­nia na hałas infra­dź­wię­ko­wy, któ­re­go rów­no­waż­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go sko­ry­go­wa­ny

cha­rak­te­ry­sty­ką czę­sto­tli­wo­ścio­wą G, odnie­sio­ny do 8-godzin­ne­go dobo­we­go lub prze­cięt­ne­go tygo­dnio­we­go,

okre­ślo­ne­go w prze­pi­sach Kodek­su pra­cy, wymia­ru cza­su pra­cy prze­kra­cza war­tość 86 dB ;

Czę­sto­tli­wość środ­ko­wa pasm ter­cjo­wych (kHz) Rów­no­waż­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go odnie­sio­ny do 8-godzin­ne­go dobo­we­go lub do prze­cięt­ne­go tygo­dnio­we­go, okre­ślo­ne­go w Kodek­sie pra­cy, wymia­ru cza­su pra­cy (dB) Mak­sy­mal­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go (dB) Czę­sto­tli­wość środ­ko­wa pasm ter­cjo­wych (kHz) Rów­no­waż­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go odnie­sio­ny do 8-godzin­ne­go dobo­we­go lub do prze­cięt­ne­go tygo­dnio­we­go, okre­ślo­ne­go w Kodek­sie pra­cy, wymia­ru cza­su pra­cy (dB) Mak­sy­mal­ny poziom ciśnie­nia aku­stycz­ne­go (dB)
10 ; 12,5 ; 16 77 100 10 ; 12,5 ; 16 75 95
20 87 110 20 85 105
25 102 125 25 100 120
31,5 ; 40 107 130 31,5 ; 40 105 125

Pra­ce nara­ża­ją­ce na dzia­ła­nie pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych, pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go i nad­fio­le­to­we­go oraz pra­ce przy moni­to­rach ekra­no­wych

1) pra­ce w zasię­gu pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych o natę­że­niach prze­kra­cza­ją­cych war­to­ści dla stre­fy bez­piecz­nej,

2) pra­ce w śro­do­wi­sku, w któ­rym wystę­pu­je prze­kro­cze­nie 1/4 war­to­ści naj­wyż­szych dopusz­czal­nych natę­żeń pro­mie­nio­wa­nia nad­fio­le­to­we­go, okre­ślo­nych w prze­pi­sach w spra­wie naj­wyż­szych dopusz­czal­nych stę­żeń i natę­żeń czyn­ni­ków szko­dli­wych dla zdro­wia w śro­do­wi­sku pra­cy,

3) pra­ce w warun­kach nara­że­nia na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa ato­mo­we­go,

4) pra­ce przy obsłu­dze moni­to­rów ekra­no­wych – powy­żej 4 godzin na dobę.

Pra­ce nara­ża­ją­ce na dzia­ła­nie pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go o czę­sto­tli­wo­ści od 0 Hz do 300 GHz oraz pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go

1) pra­ce w zasię­gu pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go o natę­że­niach prze­kra­cza­ją­cych war­to­ści dla stre­fy bez­piecz­nej, okre­ślo­ne w prze­pi­sach w spra­wie naj­wyż­szych dopusz­czal­nych stę­żeń i natę­żeń czyn­ni­ków szko­dli­wych dla zdro­wia w śro­do­wi­sku pra­cy ;

2) pra­ce w warun­kach nara­że­nia na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce okre­ślo­nych w prze­pi­sach Pra­wa ato­mo­we­go.

IX. Pra­ce gro­żą­ce cięż­ki­mi ura­za­mi fizycz­ny­mi i psy­chicz­ny­mi

Dla kobiet w cią­ży lub kar­mią­cych pier­sią :

1) pra­ce w wymu­szo­nym ryt­mie pra­cy (np. na taśmie),

2) pra­ce wewnątrz zbior­ni­ków i kana­łów,

3) pra­ce stwa­rza­ją­ce ryzy­ko cięż­kie­go ura­zu fizycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go, np. gasze­nie poża­rów, udział w akcjach ratow­nic­twa che­micz­ne­go, usu­wa­nie skut­ków awa­rii, pra­ce z mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi, pra­ce przy ubo­ju zwie­rząt hodow­la­nych oraz obsłu­dze roz­płod­ni­ków.

VIII. Pra­ce gro­żą­ce cięż­ki­mi ura­za­mi fizycz­ny­mi lub psy­chicz­ny­mi

1. Dla kobiet w cią­ży i kobiet kar­mią­cych dziec­ko pier­sią :

1) pra­ce w wyko­pach oraz w zbior­ni­kach i kana­łach ;

2) pra­ce pod zie­mią we wszel­kie­go rodza­ju kopal­niach ;

3) pra­ce w wymu­szo­nym ryt­mie pra­cy (na przy­kład przy taśmie);

4) inne pra­ce stwa­rza­ją­ce ryzy­ko cięż­kie­go ura­zu fizycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go, w tym gasze­nie poża­rów, udział w akcjach ratow­nic­twa che­micz­ne­go, usu­wa­nie skut­ków awa­rii, pra­ce z mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi, pra­ce przy ubo­ju zwie­rząt hodow­la­nych oraz obsłu­dze roz­płod­ni­ków.

2. Dla kobiet w cią­ży – pra­ca na wyso­ko­ści – poza sta­ły­mi gale­ria­mi, pomo­sta­mi, pode­sta­mi i inny­mi sta­ły­mi pod­wyż­sze­nia­mi, posia­da­ją­cy­mi peł­ne zabez­pie­cze­nie przed upad­kiem z wyso­ko­ści (bez potrze­by sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej przed upad­kiem), oraz wcho­dze­nie i scho­dze­nie po dra­bi­nach i klam­rach.

Dla kobiet karmiących

było stan obec­ny
wszyst­kie pra­ce, przy któ­rych naj­wyż­sze war­to­ści obcią­że­nia pra­cą fizycz­ną, mie­rzo­ne wydat­kiem ener­ge­tycz­nym net­to na wyko­na­nie pra­cy, prze­kra­cza­ją 2900 kJ na zmia­nę robo­czą, wszyst­kie pra­ce, przy któ­rych naj­wyż­sze war­to­ści obcią­że­nia pra­cą fizycz­ną, mie­rzo­ne wydat­kiem ener­ge­tycz­nym

net­to na wyko­na­nie pra­cy, prze­kra­cza­ją 4200 kJ na zmia­nę robo­czą, a przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min ;

1) 3 kg – przy pra­cy sta­łej,

2) 5 kg – przy pra­cy doryw­czej

ręcz­ne pod­no­sze­nie i prze­no­sze­nie przed­mio­tów o masie prze­kra­cza­ją­cej :

a) 6 kg – przy pra­cy sta­łej,

b) 10 kg – przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1 ;

Noż­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (peda­łów, przy­ci­sków itp.), przy któ­rej wyma­ga­ne jest uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

1) 30 N – przy pra­cy sta­łej,

2) 50 N – przy pra­cy doryw­czej (do 4 razy na godzi­nę w cza­sie zmia­ny robo­czej).

noż­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (peda­łów, przy­ci­sków itp.), przy któ­rej jest wyma­ga­ne uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

a) 60 N – przy pra­cy sta­łej,

b) 100 N – przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1 ;

Ręcz­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (dźwi­gni, korb, kół ste­row­ni­czych itp.), przy któ­rej wyma­ga­ne jest uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

1) 12,5 N – przy pra­cy sta­łej,

2) 20 N – przy pra­cy doryw­czej (do 4 razy na godzi­nę w cza­sie zmia­ny robo­czej).

ręcz­na obsłu­ga ele­men­tów urzą­dzeń (dźwi­gni, korb, kół ste­row­ni­czych itp.), przy któ­rej jest wyma­ga­ne uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

a) przy obsłu­dze obu­ręcz­nej – 25 N przy pra­cy sta­łej i 50 N przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1,

b) przy obsłu­dze jed­no­ręcz­nej – 10 N przy pra­cy sta­łej i 25 N przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1 ;

Ręcz­ne prze­no­sze­nie pod górę – po pochyl­niach, scho­dach itp., któ­rych mak­sy­mal­ny kąt nachy­le­nia prze­kra­cza 30°, a wyso­kość 5 m – cię­ża­rów o masie prze­kra­cza­ją­cej :

1) 2 kg – przy pra­cy sta­łej,

2) 3,75 kg – przy pra­cy doryw­czej (do 4 razy na godzi­nę w cza­sie zmia­ny robo­czej).

ręcz­ne prze­no­sze­nie pod górę – po nie­rów­nej powierzch­ni, pochyl­niach, scho­dach, któ­rych mak­sy­mal­ny kąt nachy­le­nia prze­kra­cza 30°, a wyso­kość 4 m – przed­mio­tów o masie prze­kra­cza­ją­cej :

a) 4 kg – przy pra­cy sta­łej,

b) 6 kg – przy pra­cy doryw­czej, zde­fi­nio­wa­nej w ust. 1 pkt 1 ;

obu­ręcz­ne prze­miesz­cza­nie przed­mio­tów, jeże­li do zapo­cząt­ko­wa­nia ich ruchu jest nie­zbęd­ne uży­cie siły prze­kra­cza­ją­cej :

a) 60 N – przy pcha­niu,

b) 50 N – przy cią­gnię­ciu ;

9) ręcz­ne prze­ta­cza­nie i wta­cza­nie przed­mio­tów o kształ­tach okrą­głych (w szcze­gól­no­ści beczek, rur o dużych śred­ni­cach), jeże­li :

a) masa prze­ta­cza­nych przed­mio­tów, po tere­nie pozio­mym o twar­dej i gład­kiej nawierzch­ni, prze­kra­cza 40 kg na jed­ną kobie­tę,

b) masa przed­mio­tów wta­cza­nych na pochyl­nie prze­kra­cza 10 kg na jed­ną kobie­tę ;

1) pra­ce w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą,

jest więk­szy od 1,5,

2) pra­ce w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą,

jest mniej­szy od −1,5,

3) pra­ce w śro­do­wi­sku, w któ­rym wystę­pu­ją nagłe zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w zakre­sie prze­kra­cza­ją­cym 15°C.

1) pra­ce wyko­ny­wa­ne w mikro­kli­ma­cie gorą­cym w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą doty­czą­cą tych prac, jest więk­szy od 1,0 ;

2) pra­ce wyko­ny­wa­ne w mikro­kli­ma­cie zim­nym w warun­kach, w któ­rych wskaź­nik PMV (prze­wi­dy­wa­na oce­na śred­nia), okre­śla­ny zgod­nie z Pol­ską Nor­mą doty­czą­cą tych prac, jest mniej­szy od −1,0 ;

3) pra­ce wyko­ny­wa­ne w śro­do­wi­sku o dużych waha­niach para­me­trów mikro­kli­ma­tu, szcze­gól­nie przy wystę­po­wa­niu nagłych zmian tem­pe­ra­tu­ry powie­trza w zakre­sie prze­kra­cza­ją­cym 15°C, przy bra­ku moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia co naj­mniej 15-minu­to­wej adap­ta­cji w pomiesz­cze­niu o tem­pe­ra­tu­rze pośred­niej.