Bezpłatne konsultacje z zakresu bhp dla pracodawców już 16.04.2017

Kon­ty­nu­uje­my nasz cykl bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w zakre­sie bhp. Naj­bliż­szy ter­min jaki mamy dla Was zare­zer­wo­wa­ny to 16.04.2017. Pozo­sta­je­my do waszej dys­po­zy­cji od godzi­ny 9.00 do 14.00.

Wię­cej infor­ma­cji na osob­nej stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Dla kogo przeznaczone są konsultacje

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej pora­dy dla pra­co­daw­ców doty­czą­cej spraw zwią­za­nych z bhp. Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje zwy­cza­jo­wo trwa­ją do 30 minut i są orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie naszej firmy.